Η Gnet πάει στο ForceCon II / Giveaway

Το ForceCon – Ελληνικό Ανεξάρτητο Star Wars Fan Convention, επέστρεψε και αυτή την χρονιά, στις 9 και 10 Δεκεμβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο: Ιωάννης Βελλίδης στη Θεσσαλονίκη.

Η Gnet, σε συνεργασία με τους διοργανωτές, θα είναι διανομέας των εισιτηρίων του “συνεδρίου”.

Ακόμα, όσοι ενδιαφερόμενοι παραλάβουν το εισιτήριό τους από τα καταστήματα Gnet (Καλαμαριάς, Κατσιμίδη, Γούναρη, Όλγας), λαμβάνουν άμεσα συμμετοχή, για:

  • 4 φιγούρες Star Wars – Finn, Kylo Ren, Snowtrooper, Stormtrooper
  • 5 Star Wars BB8 Tshirts
  • 2 Star Wars καπέλα.

 

Όροι χρήσης του διαγωνισμού

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού.

Η ετερόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «GNET GAMING NETWORKS Ε.Ε.» και έδρα τη Καλαμαριά Θεσσαλονίκης (οδός Ι. Πασσαλίδη, αρ. 29) (στο εξής ο «Διοργανωτής»), προκηρύσσει διαγωνισμό (στο εξής ο «Διαγωνισμός»), με την ονομασία “ForceCon II / Giveaway”. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό μπορεί να γίνει μόνο μέσω των καταστημάτων Gnet Θεσσαλονίκης, με την αγορά του εισιτηρίου της έκθεσης.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 12 ετών.

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων.

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  1. οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή

  2. οι εργαζόμενοι του ForceCon και

  3. τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (I) και (II) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

Σε περίπτωση κατά την οποία συμμετάσχει στο διαγωνισμό πρόσωπο το οποίο δεν δικαιούται να συμμετάσχει και υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι ο τυχερός του δώρου, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται, θα εκπίπτει του σχετικού δικαιώματος και δεν θα του χορηγείται το αντίστοιχο δώρο

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού.

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την «27/11/2017», ώρα 16:00 (στο εξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 10/12/2017, ώρα 22.00 (στο εξής η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού για εύλογη αιτία, με σχετική ανακοίνωση στο www.facebook.com/Gnet.S.A

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να προσέλθουν στα καταστήματα Gnet Θεσσαλονίκης, αγοράζοντας το εισιτήριο της έκθεσης και επιλέγοντας τα δώρα που θα επιθυμούσαν να διεκδικήσουν. Στη συνέχεια θα πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στην φόρμα του διαγωνισμού και αφού δηλώσουν το ονοματεπώνυμο και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, αυτόματα έχουν καταχωρηθεί στον διαγωνισμό.

Σημειώνεται ότι επιτρέπεται οι συμμετέχοντες να λάβουν παραπάνω συμμετοχές αποκτώντας τον ανάλογο αριθμό εισιτηρίων της έκθεσης.

6. Δώρα.

Τα δώρα του Διαγωνισμού (στο εξής τα «Δώρα»), που μπορεί οποιοσδήποτε συμμετέχων να επιλέξει να διεκδικήσει, είναι τα εξής:

1 Φιγούρα Star Wars 50cm Finn

2 Φιγούρα Star Wars 50cm Kylo Ren

3 Φιγούρα Star Wars 50cm Snowtrooper

4 Φιγούρα Star Wars 50cm Stormtrooper

5 2 Star Wars καπέλα

6 5 Star Wars BB8 tshirts

Τα Δώρα είναι προσωπικά και οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα μεταβίβασης αυτών ή ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού.

Οι νικητές των 11 Δώρων θα αναδειχθούν βάση ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη του Διαγωνισμού την 11η Δεκεμβρίου 2017, ώρα 13.00, στο  κατάστημα GNET Βασιλίσσης Όλγας παρουσία εκπροσώπων του διοργανωτή.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα γίνει ανάμεσα σε όλες τις συμμετοχές που πραγματοποιήθηκαν στα καταστήματα τις GNET Θεσσαλονίκης, από τις οποίες θα αναδειχθούν 11 νικητές.

Οι προσωρινά αναδειχθέντες νικητές θα ανακοινωθούν μέσα στο χώρο της κλήρωσης, στη σελίδα του διοργανωτή στο Facebook αλλά και τηλεφωνικός στο τηλέφωνο επικοινωνίας που δήλωσαν κατά την δήλωση της συμμετοχής τους στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση που κάποιος νικητής δεν εμφανιστεί εντός 15 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης των ονομάτων , θα χάνει το δικαίωμά του επί του Δώρου και η ηλεκτρονική κλήρωση θα επαναλαμβάνεται προκειμένου να αναδειχθεί ο συγκεκριμένος στην σειρά νικητής με την ίδια ως άνω διαδικασία.

Κανένας συμμετέχων δε δικαιούται άνω του ενός Δώρου.

 

8. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων.

Ο Διοργανωτής θα ενημερώνει: (α) όλους τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό σχετικά με τα στοιχεία των νικητών, με ανάρτηση των στοιχείων αυτών στο Διαδικτυακό Τόπο και ειδικότερα με ανάρτηση αποκλειστικά και μόνο του ονοματεπώνυμου των νικητών και όχι οποιουδήποτε άλλου προσωπικού δεδομένου αυτών και (β) επί τόπου τους νικητές του Διαγωνισμού στο χώρο της κλήρωσης. Ο Διοργανωτής θα επικοινωνήσει άμεσα με τους νικητές τηλεφωνικός, ώστε να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την απόδοση των Δώρων σε αυτούς. Σε περίπτωση που κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, και η Διοργανώτρια δικαιούται να διαθέσει το Δώρο κατά την κρίση της.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους όρους που έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο και δεν αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη, (β) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 ανωτέρω, (γ) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (δ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού.

Οι προσωρινά αναδειχθέντες νικητές θα ανακοινωθούν μέσα στο χώρο της κλήρωσης, στη σελίδα του διοργανωτή στο Facebook αλλά και τηλεφωνικός στο τηλέφωνο επικοινωνίας που δήλωσαν κατά την δήλωση της συμμετοχής τους στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση που κάποιος νικητής δεν εμφανιστεί εντός 15 ήμερων από την ημερομηνία κοινοποίησης των ονομάτων , θα χάνει το δικαίωμά του επί του Δώρου και η ηλεκτρονική κλήρωση θα επαναλαμβάνεται προκειμένου να αναδειχθεί ο συγκεκριμένος στην σειρά νικητής με την ίδια ως άνω διαδικασία.

Οι νικητές του Διαγωνισμού θα μπορούν να παραλάβουν τα δώρα τους από το κατάστημα παράδοσης GNET που έχουν καταχωρήσει, σύμφωνα με καθορισμένο ραντεβού, και κατόπιν συνεννοήσεως.

9. Άρνηση αποδοχής των Δώρων.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου, και ο Διοργανωτής δικαιούται να διαθέσει κατά την κρίση του το δώρο.

10. Ευθύνη

Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα που τυχόν εμφανισθούν στα Δώρα, για τα οποία οι νικητές του Διαγωνισμού, πρέπει να απευθυνθούν προς τις κατασκευάστριες εταιρίες δεδομένου ότι η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται στην αγορά και παράδοση των δώρων στους νικητές. Επίσης ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

11. Πληροφορίες – Παράπονα

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 2310 566961 (επιλογή 3 για τμήμα μάρκετινγκ), από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 09:00 έως τις 16:00 ή να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου marketing@gnet.gr.

12. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

13. Αποδοχή των όρων

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διοργανωτής σας ενημερώνει ότι ο ίδιος, θα επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, με σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών αυτού και την απόδοση των Δώρων σε αυτόν.

Ωστόσο μετά το πέρας του διαγωνισμού ο Διοργανωτής και μόνο αυτός, διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα τηλέφωνα επικοινωνίας των συμμετεχόντων καθαρά και μόνο για προωθητικές ενέργειες που αφορούν τον ίδιο.

Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης, τροποποίησης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), μπορείτε να επικοινωνείτε στo τηλέφωνο: 2310 566961 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου marketing@gnet.gr

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς